ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА BARIMAX.BG


1. Понятия

 • 1.1. Сайтът barimax.bg, наричан за краткост „сайта” се поддържа от „БАРИМАКС” ООД, наричано за краткост „дружеството”. Дружеството е вписано в търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК: 201918853.
 • 1.2. ПОЛЗВАТЕЛ е физическо лице, което визуализира на използваното от него устройство каквато и да е информация, поместена на сайта, до момента на окончателно прекратяване на достъпа му до информацията.
 • 1.3. ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА представлява връзка, обозначена в интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 • 1.4. IP АДРЕС е уникален идентификационен номер, позволяващ локализиране в интернет на компютър, интернет страница или ресурс.

2. Кога се прилагат Правилата за ползване на сайта:

 • 2.1. Правилата за ползване на сайта се прилагат по отношение на всяко лице от момента, в който на използваното от него устройство се визуализира каквато и да е информация, поместена на сайта, до момента на окончателно прекратяване на достъпа му до информацията.
 • 2.2. Лица, които не са съгласни да бъдат обвързани с настоящите Правила за ползване на сайта, нямат право да използват сайта и поместената на него информация.
 • 2.3. Настоящите Правила за ползване на сайта могат да бъдат променяни. Лицата, които зареждат сайта, се считат за обвързани с актуалния им текст към момента, в който зареждат сайта.

3. Обекти на авторски и сродни на тях права

 • 3.1. Авторските и сродните на тях  права по отношение на поместените на сайта обекти на права принадлежат на техните носители. Всяко неправомерно използване на такива обекти ще бъде считано за нарушение на права и може да доведе до ангажиране на гражданска или наказателна отговорност.
 • 3.2. Конкретно, без изричното съгласие на носителя на правото трето лице, включително ПОЛЗВАТЕЛ на сайта, няма право да:
 • 3.2.1. по отношение на компютърна програма: да я използва, да я зарежда, да я изобразява върху екран, да я изпълнява, да я предава на разстояние, да я съхранява в паметта на компютър, да я превежда, преработва и да внася други изменения в нея, т.н.
 • 3.2.2. по отношение на обект на авторски и сродни права: да го записва, да го възпроизвежда, да го разпространява, да го излъчва или предава, да го използва по друг начин, или да извършва посочените действия с екземпляри от него, т.н.

4. Разрешени действия

 • 4.1. Всеки ПОЛЗВАТЕЛ има право да ползва сайта и поместената на него информация  единствено по следния начин:
 • 4.1.1. прави и запазва копие от такава информация в електронен или на твърд носител, единствено за свое лично ползване и с нетърговска цел.
 • 4.1.2. препредава текстова информация в резюме като посочва, че източник е сайтът и поставя ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА към пълната информация на сайта.
 • 4.1.3. препредава мултимедийна информация (снимки, видео, други подобни) само след предварително разрешение, като посочва източника и поставя ЕЛЕКТРОННА ПРЕПРАТКА към пълната информация на сайта на източника.
 • 4.2. Ползване на информация, независимо от вида му, не може да бъде считано за предоставяне на упражняването на каквито и да е било авторски или сродни на тях права.
 • 4.3. Изразява лично мнение (коментар) относно поместените на интернет страницата статии. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да не упражнява това свое право по следните начини:
 • 4.3.1. За пропагандиране или извършване на идеи и/или деяния, насочени към общественоопасни деяния, обявени от закона за наказуеми;
 • 4.3.2. За пропагандиране на идеи и/или деяния, насочени към дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние, др.;
 • 4.3.3. В нарушение на приложимото право, на обществения ред и общоприетите морални норми.
 • 4.3.4. По начин, който би могъл да се определи като неприемлив, включително, но не само чрез отправяне на обиди или клевети към трети лица.

5. Права и задължения на дружеството

 • 5.1. По искане на компетентен държавен орган в случаите, установени със закон, дружеството е длъжно да предостави съответните данни относно всеки ПОЛЗВАТЕЛ.
 • 5.2. В случай че узнае или бъде уведомен, че ПОЛЗВАТЕЛ нарушава Правилата за ползване, дружеството предприема незабавни действия за преустановяване на нарушението. В случай, че нарушението представлява неправомерно използване на авторски или сродни на тях права, извън допустимото съгласно тези Правила за ползване, дружеството предприема действия по реализиране на гражданска и / или наказателна отговорност на нарушителя.
 • 5.3. На сайта се поддържа електронна поща, на която всеки ПОЛЗВАТЕЛ има право да сигнализира за констатирани нарушения на Правилата за ползване от страна на друг ПОЛЗВАТЕЛ или трето лице.

6. Ограничаване на отговорност

 • 6.1. Не се дължат каквито и да е било обезщетения в случай, че устройството, чрез което трето лице ползва сайта, бъде увредено от компютърна програма, която се разпространява автоматично и против волята или без знанието на ползващите компютърните системи лица и е предназначена за привеждане на компютърни системи или компютърни мрежи в нежелани от ползващите ги състояния или в осъществяване на нежелани резултати;
 • 6.2. Не се дължат каквито и да е било обезщетения в случай на вреди, независимо от вида им, възникнали във връзка с използване на друг ресурс в интернет, към който води интерактивна връзка от този сайт.

7. Приложимо право

 • 7.1. Всеки спор относно действието на настоящите Правила за ползването на сайта или във връзка с тях, или с тяхното нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на задължения на страните, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред съответния родово компетентен съд в гр. София по реда на Гражданския процесуален кодекс.
 • 7.2. Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на тези Правила за ползването на сайта невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави никое друго условие невалидно, недействително или неизпълнимо и всички други условия ще останат в пълна сила и ефект, доколкото не са повлияни съществено от изменението.
 • 7.3. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.

8. Кореспонденция

 • 8.1. Всяко лице може да отправи съобщение по електронен път, на посочения електронен адрес.
 • 8.2. В случай, че съобщението е свързано с извършване на каквито и да е правни действия, включително, но не само с упражняване на права, с изпълнение на задължения, с отправяне на покана и други подобни или в случай, че достигането му до дружеството е от съществено значение или в случай че желаете да получите отговор, то следва да бъде изпратено на адреса на управление на дружеството, вписан в търговския регистър към момента на изпращане на съобщението.

Настоящите Правила за ползване са приети на 12.03.2012 г.

 
Сайтът barimax.bg използва "бизквитки". Натиснете тук за допълнителна информация.