На 26.09.2016 г. Баримакс ООД сключи договор № BG05M9OP001-1.003-1541-C01 с МТСП в изпълнение на проект "Нови работни места в Баримакс ООД" по процедура "Ново работно място 2015". В рамките на проекта Баримакс ООД ще създаде и оборудва четири нови работни места, на които ще бъдат назначени безработни или неактивни лица. Приоритетни групи такива лица са тези под 29 г., трайно безработните или неактивни лица или лица с увреждания.