Политика за защита на личните данни

Информация за нас

Баримакс ООД (Администратора), е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 201918853, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1220, ж.к. Надежда, бл. 246, вх. Б, Тел: 0898 56 83 82; имейл: office@barimax.bg.

Информация за контакти в Баримакс ООД, относно опазване на личните данни на нашите клиенти

Баримакс ООД

ж.к. Надежда, бл. 246, вх. Б, 1220 София

office@barimax.bg

Нашият основен стремеж, при работа с лични данни

Баримакс ООД обработва вашите лични данни с цел да предостави на вас и на вашето домакинство по-добри, по-качествени и по-разнообразни продукти и услуги. Ние непрекъснато се стремим да подобрим обслужването си и качеството на услугите ни. С оглед на тези цели, Баримакс ООД е изградило и мрежа от стратегически търговски партньорства, с която се стреми да задоволи в максимална степен всички ваши потребности при използване на нашите продукти и услуги.

Сигурността на данните, които сте ни поверили, е много важна за нас. Тя има голямо значение за успеха на нашия бизнес и за обществения ни имидж. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

Как и защо използваме личните ви данни

За изпълнение на договор за еднократна услуга или абонаментен договор или в контекста на преддоговорни отношения

Ние обработваме идентификационните ви данни и други лични данни, за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили и които ползвате при нас, както и за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с вас.

Обработката се извършват с цел:

 • установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;
 • управление и изпълнение на вашите заявки за продукти или услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги;
 • изготвяне на предложение за сключване на договор или еднократно предоставяне на услуга;
 • извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;
 • изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас;
 • съставяне на задължителни протоколи и други документи изисквани по силата на нормативен акт;
 • да осигурим необходимото ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните продукти и услуги;
 • данните от вашите сметки/фактури да са съвместими с първоначалната цел за събирането им и с цел изготвяне на общ поглед върху нашите продукти и услуги;
 • изготвяне на предложения за сключване на договори от разстояние и договори извън търговските обекти, изпращане на куриерски услуги с предоговорена информация и проекта на договор както и обслужване на отказ от сделка;
 • уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от вас молби, жалби, предложения;
 • анализ на клиентската история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на подходяща оферта за вас;
 • да защитим и осигурим сигурността на вас и на нашите служители;
 • да установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;
 • да оценим и измерим ефективността от рекламите ни, както и да ви предложим рекламно съдържание, което да е адекватно на нуждите ви;
 • проучване и анализиране на клиентско поведение и нашите услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация, за да установим основните тенденции, да подобрим нашето разбираме за поведението на клиентите ни и да си сътрудничим с трети лица, за да разработим нови услуги за нашите клиенти;
 • осъществяване на гаранционно обслужване;

За изпълнение на нормативни задължения

Ние обработваме идентификационните ви данни, данни за местоположението, данни за изготвяне на абонатните сметки и други лични данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, като например:

 • задължения за събиране и предоставяне на информация на Столичната регионална здравна инспекция, Българска агенция по безопасност на храните или трети лица, разписани в Закона за здравето;
 • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;
 • удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

След ваше изрично съгласие

Ние не събираме и обработваме данни, които не се изискват по силата на нормативен документ и затова не изискваме от вас изрично съгласие за ползването на личните ви данни.

Какви Ваши данни обработваме

данни за идентификация:

трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес

Кога изтриваме вашите лични данни

По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като: задължения по Закона за здравето да съхраняваме протоколите от извършените услуги (3 години), задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др., основания, предвидени в действащото законодателство (5 години), съхранява регистри на всички жалби и молби, за които се прилага това условие, както и отговорите до тях за срок от 2 (две) години. Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.Баримакс ООД съхранява данни, необходими за разплащане и за формиране на сметките на клиентите в сроковете, определени от действащото законодателство.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи , позволяващи идентифицирането ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Кога и защо споделяме лични данни с трети лица

Ние предоставяме ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване като се грижим продуктите и услугите, които ви предлагаме да покриват вашите очаквания. Не предоставяме ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни. Ние споделяме вашите лични данни само с администратори на лични данни, само когато е налице нормативно изсикване за това.

Вашите права, във връзка с обработване на личните ви данни

Право на информация

Вие имате право да поискате от нас информация дали и до каква степен обработваме личните данни.

Право на корекция

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, вие имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или допълним.

Право на изтриване

Можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до вас, в случай че обработваме тези данни без правно основание. Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.

Право на ограничаване на обработването

Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни, ако:

 • оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или
 • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, вие искате тяхното ограничено обработване; или
 • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
 • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка за законните основания на администратора.

Право на преносимост на данни

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат.

Право на възражение

В случай, че обработваме данни за цели/задачи, задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или сме посочили, че обработване на данните за наш легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на данните.

Право на жалба

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. Можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Право на възражение срещу обработка за целите на директния маркетинг поради наш легитимен интерес

Когато обработваме лични данни поради наш легитимен интерес, за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до Вас за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.

Компетентни органи за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни, София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел: +3592/91-53-518, E-Mail: kzld@cpdp.bg

Моля, уведомете другите потребители, ако те ползват услуги, закупени от вас (например персонал или семейство членове) относно обработката и предаването на вашите данни.

Заявленията за упражняване на правата се подават лично или от изрично упълномощено от вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда за оформяне и подаване на електронен документ, предвиден в действащото законодателство. Заявлението следва да съдържа: а) име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице; б) описание на искането; в) предпочитана форма за комуникация и действия по чл. 15-22 от Регламент (ЕС) 2016/679; г) подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция; д) при подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и съответното пълномощно.

Уведомление при нарушение сигурността на личните данни

Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите ви, Баримакс ООД ви изпраща надлежно уведомление за нарушението на сигурността.

Не изпращаме уведомление, ако някое от следните условия е изпълнено:

 • предприели сме подходящи технически и организационни мерки за защита на личните ви данни, засегнати от нарушението на сигурността;
 • взели сме впоследствие мерки, които гарантират, че вече няма вероятност да се материализира високият риск за правата и свободите ви;
 • индивидуалното уведомлението изисква усилия, които са непропорционални. В такъв случай правим публично съобщение или вземаме друга подобна мярка, така че да бъдете в еднаква степен ефективно информирани.

Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашите интернет сайтове, мобилни приложения. Приканваме ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 05.03.2019 г.

Сайтът barimax.bg използва "бизквитки". Натиснете тук за допълнителна информация.