Общи условия за абонаментно облужване на Баримакс ООД


I. Понятия

 • 1. Общи условия са насоящите общи условия за абонаментно обслужване на Баримакс ООД.
 • 2. Клиент е възложител по Договор за абонаментно обслужване.
 • 3. Договор за абонаментно обслужване, наричан накратко Договора се сключва на база Общите условия между Баримакс ООД, наричано в Договора Изпълнител и Клиента.
 • 4. Извънредна обработка е такава обработка дезинсекция или дератизация, която не е част от обработките включени в Абонаментната програма.
 • 5. Абонаментна програма описва броя обработки дезинсекция или дератизация, честотата на обработване, единична цена на обработка дезинсекция или дератизация, цената на Извънредна обработка, срок и условия на заплащане на обработките дезинсекция или дератизация, неустойка заплащана при предсрочно прекратяване на Договора от Клиента. Видовете Абонаментни програми са описани в Приложение 1, неразделна част към настоящите Общи условия, а всички характеристики на всяка абонаментна програма са публикувани на интернет страницата на Баримакс ООД.
 • 6. Протокол е Протокол за извършена ДДД обработка по смисъла на Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. на Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието, храните и горите.
 • 7. Обектът е сграда/част от сграда, апартамент, двор или друга площ обект на договорените услуги дезинсекция и/или дератизация с изрично посочен адрес и площ в квадратни метри.

II. Предмет на общите условия

 • 1. Предмет на настоящите общи условия са дейностите по дезинсекция, дезинфекция и дератизация регламентирани от Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. на Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието, храните и горите.
 • 2. Баримакс ООД се задължава посочените действия да бъдат извършени при стриктно съобразяване с всички установени нормативни изисквания.
 • 3. Баримакс ООД изпълнява видовете дейности съгласно условията и сроковете описани в Договор за абонаментно обслужване.

III. Стойност на договорените работи

 • 1. Стойността на договорените работи се определя в Договора според избраната Абонаментна програма.

IV. Ред и условия за плащане

 • 1. Всички договорени дейности се заплащат, както следва:
 • 1.1. в брой или с банкова карта, непосредствено след извършване на договорените дейности и издаване на двустранен Протокол.
 • 1.2. по банков път, до 5 работни след издаване фактура за извършените договорени дейности описани в двустранния Протокол.
 • 1.3. всички плащания по банков път са по сметка IBAN: BG57FINV91501016255878, BIC: FINVBGSF, Банка: Първа инвестиционна банка АД.

V. Срок на Договора за абонаментно обслужване

 • 1. Всички Договори за абонаментно обслужване се сключват за срок от една година, считано от датата на подписване на Договора за абонаментно обслужване, освен ако в Договора за абонаментно обслужване не записан друг.

VI. Права и задължения на Клиента

 • 1. Клиентът е длъжен да заплати на Баримакс ООД стойността на договорените дейности, съгласно Договора.
 • 2. Клиентът е длъжен да осигури достъп до Обекта, в който ще се извършва изпълнението на договорените дейности, съгласно Договора, както и възможност за работа на специалистите на Баримакс ООД.
 • 3. Клиентът има право, без да препядства дейностите изпълнявани съгласно Договора от Баримакс ООД, във всеки момент от извършването на същите договорени дейности да осъществява контрол на изпълнението им.

VII. Права и задължения на Баримакс ООД

 • 1. Баримакс ООД се задължава да изпълни качествено и в срок всички видове дейности, предвидени в Договора, съгласно всички изисквания на действащите в страната стандарти и нормативни документи, както и правилата за безопасна работа и опазване на околната среда.
 • 2. Баримакс ООД се задължава при извършването на дейностите съгласно Договора да използва само материали и изделия, които притежават необходимите качества и съответните разрешителни за използване.
 • 3. Баримакс ООД се задължва да уведомява своевременно Клиента за възникнали проблеми, водещи до забавено изпълнение или до неизпълнение на дейностите съгласно Договора.
 • 4. При необходимост Баримакс ООД има право да привлича подизпълнители за извършването на отделни дейности, без за това да е необходимо съгласието на Клиента. За извършената от подизпълнителя дейност Баримакс ООД отговаря като за своя.
 • 5. Баримакс ООД се задължава да осигури изпълнението на Договора с опитни технически кадри и необходимите работници с изискващата се квалификация.
 • 6. Баримакс ООД се задължава да изпълни всички видове действия предвидени в Договора и Общите условия, така също и неупоменатите в тях, но необходими за законосъобразното и точно изпълнение на задълженията си, както и за изпълнение на изискванията на действащите в страната нормативни актове.
 • 7. Баримакс ООД се задължава да осигури изпълнение на договорените дейности съгласно Договора, като се съобразява със забраната за извършване на шумни действия в сградите в периода от 14:00 до 16:00 ч.
 • 8. Баримакс ООД се задължава при повишаване на числеността на членестоногите вредители, когато предмет на Договора е дезинсекция, да извърши Извънредна обработка дезинсекция. Извънредната обработка се заплаща от Клиента съгласно Абонаментната програма посочена в Договора.
 • 9. Баримакс ООД се задължава при повишаване на числеността на вредните гризачи, когато предмет на Договора е дератизация, да извърши Извънредна обработка дератизация. Извънредната обработка се заплаща от Клиента съгласно Абонаментната програма посочена в Договора.

VIII. Санкции и неустойки

 • 1. При неизпълнение на Общите условия и/или Договора всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията предвидени от българското гражданско и търговско законодателство.
 • 2. При предсрочно прекратяване на Договора от страна Клиента, Клиентът дължи неустойка на Баримакс ООД съгласно Абонаментната програма.
 • 3. При забава за заплащане на дължимото възнаграждение в срок сългасно Общите условия и Договора, Клиентът дължи на Баримакс ООД неустойка в размер на 5% за всеки просрочен ден върху размера на дължимата сума.

IX. Други

 • 1. Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.04.2018 г.
 • 2. Баримакс ООД има право едностранно да променя настоящите Общи условия и Приложение 1 към Общите условия, като се задължава да публикува променените условия минимум един месец преди влизането им в сила.
 • 3. Промяната на общите условия не променят или прекратяват действието на Договора. До края на срока на Договора се прилагат Общите условия действали към дата на сключване на Договора, освен ако Баримакс ООД и Клиентът не се договорят друго.
 • 4. Всички промени в Приложение 1 към Общите условия не променят или прекратяват действието на Общите условия или Договора. До края на срока на Договора се прилага Приложение 1 към Общите условия действало към датата на сключване на Договора, освен ако Баримакс ООД и Клиентът не се договорят друго.
 • 5. Всички промени в Договора стават по взаимно съгласи на страните в писмена форма.
 • 6. Всички съобщения и уведомления между страните по Договора ще бъдат в писмена форма за действителност.
 • 7. За целите на Общите условия търговките адреси на страните са тези, записани в Договора.
 • 8. Нищожността на някоя от клаузите на Общите условия, Договора или на друго допълнително уговорено условие не води до нищожност на друга клауза или на Договора или на Общите условия като цяло.
 • 9. Възникналите спорове по нерешени в Общите условия или Договора въпроси ще се решават по споразумение, а когато това се окаже невъзможно - по реда на гражданското законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са публикувани на интернет страницата на Баримакс ООД на 01.03.2018 г.

Сайтът barimax.bg използва "бизквитки". Натиснете тук за допълнителна информация.